فهرست تولیدات

محصولات تولیدی از سایز ۵۰ الی ۲۰۰۰ میلیمتر تا ۴۰ اتمسفر


• تولید انواع سه راه جوشی ۴۵ – ۹۰ درجه جوشی پلی اتیلن
• تولید انواع چهار راه جوشی ۴۵ – ۹۰ درجه جوشی پلی اتیلن
• تولید انواع زانوی ۳۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۹۰ درجه جوشی پلی اتیلن
• تولید انواع کپ پلی اتیلن
• تولید انواع سوپاپ پلی اتیلن
• تولید انواع تبدیل هم مرکز و غیر مرکز پلی اتیلن
• تولید انواع فلنج پایه کوتاه و پایه بلند پلی اتیلن
• تولید انواع رینگ هسته فولادی و فلنج هسته فولادی(از سایز ۹۰ الی۵۰۰میلیمترتا فشاری کاری ۴۰ اتمسفر)
• تولید انواع رینگ پلی اتیلن (از سایز ۷۵ الی ۸۰۰ میلیمترتا فشاری کاری ۴۰ اتمسفر)