انواع برج های خنک کننده

انواع برج های خنک کننده

سیستم خنک کننده

اجزاء سیستم :

* بدنه گالوانیزه

* کویل مسی یا گالوانیزه………Heat Exchanger

* فنFan……………………………………………….

* قطره گیر…………………………. Drop Catcher

* الکتروپمپ ها ……Electro Pumps

* سختی گیر مغناطیس. Magnetic water softener

برای تحلیل عملکرد رسوب زدایی لازم است که ساختار مولکولی آب مورد توجه بیشتر قرار گیرد که این امربه دلیل دوقطبی بودن ذرات آب که متشکل از هیدروژن و اکسیژن است .

ملکولهای آب ذراتی دو قطبی هستند اتم اکسیژن با جذب الکترونهای باند کوالانت خاصیتی منفی پیدا کرده و نقش قطب منفی را بازی میکند در حالی که اتمهای هیدروژن با داشتن هسته مثبت تنها یک الکترون در گردش دارد لذا هنگامیکه الکترون آن در باند کوالانت توسط اتم اکسیژن جذب میشود خاصیت مثبت پیدا کرده و نقش قطب مثبت دو قطبی را بازی می کند . به همین دلیل مولکولهای دو قطبی آب یکدیگر را از طرف قطبهای مخالف جذب کرده و تشکیل پیوندهای هیدروژنی یا نیروی واندروالس را میدهند . اشکال سختی آب وابسته به همین پیوند میباشد در فاز بخار این پیوند بسیار ضعیف است در حالیکه در فازهای مایع و جامد این پیوند به ترتیب متوسط و قوی است .

با بکار گیری سختی گیرمغناطیسی ذرات معلق آب به دیوارها و جداره ها نمی چسبد و نهایت اینکه می توان توسط فیلتر های نصب شده بر روی پمپ ها آنها را جداسازی کرد .